กรุณาใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : *
เงินเดือนที่คาดหวัง : *
    สามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : *
นามสกุล : *
เพศ : ชาย หญิง *
วัน/เดือน/ปี เกิด : * ส่วนสูง ซม. * น้ำหนัก กก. *
สถานภาพ : โสด แต่งงาน หย่า หม้าย *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : *
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

ปวช.

-

ปวส.

-

ปริญญาตรี

-

ปริญญาโท

-

ประวัติการทำงาน

-

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

-

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

-

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

-

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

บุคคลอ้างอิง

รูปถ่าย :
ประวัติส่วนตัว :
ประวัติการศึกษา :
 
 
© 2010 I-TOWN Holding Public Company Limited. All rights reserved.