บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้


Executive

 • CEO, Co-CEO

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา โยธา, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหาร, สถาปัตยกรรม
  • อายุ 40-50 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น การพัฒนาที่ดินเพื่อการลงทุน, การบริหารพื้นที่ให้เช่า, การบริหารนิคมอุตสาหกรรม,
   การบริหารโครงการบ้านจัดสรรฯ อย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน
  • ผลักดันการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารจัดการภาพรวมของทุกแผนก (บัญชี, การเงิน, การตลาด, บุคคล, ฯ)
 • CFO

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา บัญชี, การเงิน
  • อายุ 40-50 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินมาอย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน
  • ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณ และงบการลงทุน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
  • จัดทำ Funding เพื่อจัดหาวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ
  • กำหนดแนวทางทิศทางการจัดหาเงินลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ตรวจสอบควบคุมดูแลผลการดำเนินงานบริษัทในเครือทั้งหมด รายงานวิเคราะห์ตัวเลขโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้า
 • General Manage (Hotel)

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา การโรงแรม, บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 40-50 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการโรงแรมมาอย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการทุกแผนก (บัญชี, การเงิน,การขาย, operation,ฯ) ภายในโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมงบประมาณ
  • พัฒนาการบริการของโรงแรมให้ได้มาตราฐาน
  • จัดหากลยุทธในการเพิ่มยอดขายของโรงแรม
 • Internal Audit Depart Manager / Accounting Depart Manager

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา บัญชี
  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี/การทำบัญช๊ในธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาอย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน

  ลักษณะงานของ Internal Audit Depart Manager
  • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆและงบประมาณประจำปี
  • จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
  • จัดระบบการคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และควบคุมแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
  ลักษณะงานของ Accounting Depart Manager
  • จัดทำงบประมาณประจำปีและวางแผนการบริหารภาษีภายในบริษัท
  • วิเคาะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 • Finance Depart Manager

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา การเงิน
  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน
  • งาน Monitoring ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
  • จัดทำ Feasibility Study / Financial Model เสนอสถาบันการเงิน
  • นำเสนอขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ / อื่นๆ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ลงทุนในบริษัทย่อยหรืออื่นๆ
  • จัดทำประมาณการงบกระแสเงินสดของบริษัท และการบริหารเงินสดให้เป็นไปตามงบประมาณ
  • บริหารและจัดสรรเงินทุนให้แก่บริษัทย่อย
 • Maketing Manager

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา การตลาด
  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการ์ทำงานด้านการตลาดมาอย่างน้อย 10 ปี
  ลักษณะงาน
  • ดูแลและติดตามงานการตลาดด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
  • จัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด โดยเปรียบเทียบทั้งข้อมูลคู่แข่ง,
   ความต้องการของผู้บริโภค และความพึงพอใจของลูกค้า จัดการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนาการรับรู้ตราสินค้าของบริษัท ผ่านทางสื่อการตลาด ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด รวมถึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพัฒนางานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูง ขึ้น
 • Project Manager

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา วิศวกรรมโยธา
  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการรับเหมาก่อสร้าง, การซ่อมบำรุง หรือทำสายงานโยธามาอย่างน้อย 10 ปี
  ลักษณะงาน
  • ประสานงานและติดตามเรื่องการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
  • ประสานงานกับฝ่ายขายในการให้ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ขายกับลูกค้ารวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า
   ภายหลังจากลูกค้าตั้งโรงงาน
 • Sale Director

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา วิศวกรรม, การตลาด หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
  • อายุ 40-50 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการขายที่ต้องติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน
  • เข้าพบลูกค้าและติดต่อขายโดยตรง (Direct Sales) กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และปิดการขายกับลูกค้าให้ได้โดยเร็ว
  • ช่วยบริหารและจัดการงานด้านการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าตามเป้าหมายรวมที่กำหนดไว้
  • ร่วมกำหนดแผนงานระดับกลยุทธ์ของบริษัทพร้อมทัง้ จัดทำแผนงาน อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยกำหนดแนวทาง
   วิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • บริหารและจัดการพนักงาน Sales และพนักงานในหน่วยงาน ในการนำแผนงานไปปฏิบัติ และให้การสนับสนุนให้แผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา
 • Front Office Manager

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา วิศวกรรม, การตลาด หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
  • อายุ 40-50 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการขายที่ต้องติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างน้อย 15 ปี
  ลักษณะงาน
  • ร่วมกาหนดแผนงานระดับกลยุทธ์ของบริษัทพร้อมทัง้ จัดทาแผนงาน อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยกาหนดแนวทาง
   วิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต
  • บริหารและจัดการด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ตลอดจนพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   และบรรลุตามเป้าหมาย
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในเรื่องงาน และกิจกรรมด้านต่างๆของบริษัทให้เกิดความร่วมมือ และ การประสานงานที่ดี
   เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • เจ้าหน้าที่นิติบุคคล

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา บริหาร, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารนิติบุคคลในโครงการบ้านจัดสรรมาอย่างน้อย 10 ปี
  ลักษณะงาน
  • นำเสนอแผนงาน และจัดทำงบประมาณสำหรับปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
  • จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตามวาระ เพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อกรรมการหมู่บ้านและลูกบ้าน
  • ตรวจสอบบัญชีรับ จ่าย ประจำเดือน และนำเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
  • ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคประจำเดือนหรือตามวาระ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะและอื่นๆ
  • รับเรื่องและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกบ้าน
 • Sale Manager (บ้านจัดสรร)

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
  • สาขา การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการบ้านจัดสรรมาอย่างน้อย 10 ปี
  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบทีมขายทั้งหมด ทุกโครงการที่รับผิดชอบ และผลักดันโครงการใหม่
  • ดูแลและกระจายเรื่องการออกบูธ ตามแผนการดำเนินงานของการตลาด
  • จัดการ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
   และรวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำการปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายบัญชีเรื่องการรับชำระเงินค่างวด เงินดาวน์ จากลูกค้าที่นำมาชำระในสำนักงาน

 • Senior

  • Senior Engineer / Senior Estimate Engineer

   คุณสมบัติ
   • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
   • สาขา วิศวกรรมโยธา
   • อายุ 26-34 ปี
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง/การประเมินราคามาอย่างน้อย 5 ปี
   ลักษณะงาน
   • ควบคุมตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพตามกำหนดระยะเวลา และวางแผนงานจัดsequence การทำงาน
   • บริหารต้นทุนโครงการ
   • ควบคุมงานบ้านจัดสรร หรืองานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ หรือ งานBuilding หรือ งานFactory, Warehouse หรือ งานInfrastucture
   • ประมาณราคาก่อสร้างโครงการและงานซ่อมบำรุง
   • ประสานงานและเจรจาต่อรองกับทีมออกแบบ, เจ้าของงานและผู้รับเหมา
  • Senior M&E Engineer

   คุณสมบัติ
   • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท
   • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล
   • อายุ 26-34 ปี
   • มีประสบการณ์ทำงานดูงานระบบในบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปี
   ลักษณะงาน
   • ควบคุมตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพตามกำหนดระยะเวลา และวางแผนงานจัดsequence การทำงาน
   • ควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบน้ำประปา ระบบท่อในอาคารก่อสร้าง
   • ออกแบบงานไฟฟ้าก่อสร้าง
   • วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม โครงงานทางด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ
   • ประสานงานและเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา
  • Foreman, Draftman, Surveyor

   คุณสมบัติ
   • วุฒิ ปวส.
   • สาขา โยธา, ก่อสร้าง, สำรวจ
   • อายุ 23-30 ปี
   • มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้าง/การเขียนแบบ Autocad/การสำรวจมาอย่างน้อย 4 ปี
   ลักษณะงาน

   ลักษณะงานของ Foreman
   • ประสานงานและเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา
   • ติดตาม บริหาร สื่อสาร แก้ไข ให้งานที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ ตามกำหนดการ
   • ควบคุมงานบ้านจัดสรร หรืองานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ หรืองานbuilding หรืองานFactory, Warehouse
   ลักษณะงานของ Draftman
   • เขียนแบบและแก้ไขแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Autocad
   • ถอดปริมาณงาน
   ลักษณะงานของ Surveyor
   • ทำวงรอบและปรับแก้ไขวงรอบ โดยใช้กล้องวัดมุมและกล้องระดับ

  • Officer

   • Accounting / Audit Officer

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา บัญชี
    • อายุ ไม่เกิน 25
   • Finance Officer

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา การเงิน
    • อายุ ไม่เกิน 25
   • CRM(Customer Relation Management), CS(Customer Service), Assistance

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา เศรษฐศาสตร์, การจัดการ
    • อายุ ไม่เกิน 25 ปี
   • Maketing/Branding Officer

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา การตลาด
    • อายุ ไม่เกิน 25
   • Architect

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
    • อายุ ไม่เกิน 25
   • Japanese Specialist

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา มนุษยศาสตร์-ญี่ปุ่น
    • อายุ ไม่เกิน 25
   • Site Engineer, Office Engineer, Purchasing Officer

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    • สาขา วิศวกรรมโยธา
    • อายุ ไม่เกิน 25
   • Sale Executive

    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
    • สาขา ทุกสาขา
    • อายุ ไม่เกิน 30 ปี
    • คุณสมบัติเฉพาะ มีรถยนต์ส่วนตัว

   • Support

    • Admin

     คุณสมบัติ
     • วุฒิ วส. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
     • สาขา ทุกสาขา
     • อายุ ไม่เกิน 25
    • Foreman/Draftman/Surveyor

     คุณสมบัติ
     • วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
     • สาขา โยธา, ก่อสร้าง, สำรวจ
     • อายุ ไม่เกิน 25

    หมายเหตุ

    ทุกตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา (บางนา-ตราด กม.42), ปราจีนบุรีได้

    ผลตอบแทน

    เงินเดือน, ค่าต่างจังหวัด, เงินช่วยเหลือค่าที่พัก, โบนัสรายเดือน, โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ

 
 
© 2010 I-TOWN Holding Public Company Limited. All rights reserved.